Fellesemnet i Matematikk

Økt 32. Matriserekning

Matriselikningar

32.1. Matriselikningar

Problem 32.1 Rekn ut produktet

1 2 3 4 5 6 2 0 1 = (42) 

Me gjev to løysingsteknikkar.

Problem 32.2 Rekn ut summen

1 2 3 4 5 6 + 0 1 1 2 1 0 = (43) 

Problem 32.3 Rekn ut skalarproduktet

2 1 2 3 4 5 6 = (44) 

Oppgåve 32.1 Skriv

A = 1 1 0 2 2 1 (45)  u = 1 2 (46)  v = 1 1 (47) 

Rekn ut fylgjande

1.
A(u + v) =
2.
Au + Av =

Samanlikna dei to svara. Kva ser du? Kan du seia noko generelt om samanhengen mellom A(u + v) og Au + Av for vilkårlege verdiar av A, u og v?

Oppgåve 32.2 Lat A og u vera som i oppgåva over. Rekn ut fylgjande

1.
A(cu) =
2.
c(Au) =

Samanlikna dei to svara. Kva ser du? Kan du seia noko generelt om samanhengen mellom A(cu) og c(Au) for vilkårlege verdiar av A og u?