Fellesemnet i Matematikk

Økt 8. Funksjonar

Den naturlege logaritmen

8.3. Den naturlege logaritmen

Problem 8.4 Kva er integralet (den antideriverte) 1 xdx?

Problem 8.5 Kva er inversen til lnx?

Oppgåve 8.3 Løys oppgåve 1, 3 og 5, og 19-33 (odde) frå kapittel 3.3 i Adams og Essex.

Definisjon 7 Logaritmisk derivasjon baserer seg på identiteten

f(x) = eln f(x).

Somme funksjonar f(x) er vanskeleg å derivera, medan eln f(x) er enkel. For å handtera eksponenten treng ein reknereglane for logaritmar for å forenkla og kjerneregelen for å derivera.

Problem 8.6 Finn den deriverte til f(x) = xx.

Oppgåve 8.4 (log-derivasjon) Bruk logaritmisk derivasjon for å derivera f(x) = 43x1.

Oppgåve 8.5 (log-derivasjon) Bruk logaritmisk derivasjon for å derivera f(x) = (sinx)2x+1.

Oppgåve 8.6 (Ekstra) Løys oppgåve 37 og 55 frå kapittel 3.3 i Adams og Essex.