Fellesemnet i Matematikk

Økt 1. Introduksjon til grenseverdiar

Presentasjon (fyrste time)

1.1. Presentasjon (fyrste time)

Eg freistar å byggja heile kurset med utgangspunkt i konkrete, røynlege døme. Det fyrste dømet, i føredraget ved sidan av, simulerer ein sprettball. Spørsmålet som me drøfter er, kva er hastigheita til denne ballen?

1.
Kor fort fell ballen over eit tidsrom, t.d. frå 0,5 til 1 sekund etter start?
2.
Kor fort fell ballen akkurat på tidspunktet 0,5 sekund etter start?

I timen går me gjennom dømet over, og løyser oppgåva nedanfor i plenum.

Oppgåve 1.1 Thorium-231 (Th231) er svært radioaktivt med halveringstid på 25,52h. Sett du du har eit gram thorium. Etter 25,52h er der eit halvt gram thorium att. Etter t timar er attverande thoriummasse

m(t) = 1 2 t 25,52

1.
Plot funksjonen m(t) på intervallet t = 0120 (fem dagar).
2.
Lat oss sjå på kor mykje thorium som forsvinn etter det fyrste døgeret, dvs. frå t = 24 timar og utover. Tabulér den gjennomsnittlege forsvinningsraten (i gram per time) på intervallet [t,t + Δt] for t = 24 og Δt = 24,6,2,0,5,0,1.
3.
Estimér det momentane massetapet på tidspunkt t = 24 timar.

Plottet kan vera ei enkel handteikna skisse, eller du kan bruka datamaskin eller lommekalkulator.

Dersom du ikkje har kalkulator for handa, kan du til dømes bruka Wolfram Alpha:

Du kan t.d. skriva

1.
(1/2)^(t/25.52), for å plotta m(t).
2.
(1/2)^(t/25.52) from 0 to 120, bestemma intervallet for t i plottet.
3.
(1/2)^(t/25.52) where t=24, for å rekna ut m(t) i eitt punkt.