Fellesemnet i Matematikk

Økt 16. Taylor-rekker

Lineær approksimering

16.2. Lineær approksimering

Definisjon 11 Lat f(x) vera ein deriverbar funksjon. Lineriseringen (den lineære approksimasjonen) av f(x) rundt eit punkt x0 er funksjonen

L(x) = f(x0) + f(x 0)(x x0).

Legg merke til at L(x) definerer tangenten til f(x) i x0.

Problem 16.4 Bruk lineær approksimasjon for å finna ein tilnærma verdi for 17.

Oppgåve 16.2 Oppgåve 1 og 7 frå Adams og Essex kapittel 4.9.