Fellesemnet i Matematikk

Økt 8. Funksjonar

Eksponential- og logaritmefunksjonar

8.2. Eksponential- og logaritmefunksjonar

Problem 8.2 Finn 2π.

Dei kjende definisjonane av eksponentialfunksjonen 2x gjeld berre for rasjonale eksponentar x. Når π er irrasjonal treng me altso ein ny definisjon.

Problem 8.3 Har eksponentialfunksjonen ax ein invers? Korleis kan me i so fall skildra denne inversen?

Oppgåve 8.2 Løys oppgåve 1, 3 og 5 frå kapittel 3.2 i Adams og Essex.