Fellesemnet i Matematikk

Økt 23. Trapesmetoden

Fellesemnet i Matematikk

23. Økt 23. Trapesmetoden

Adams og Essex forklarer metodane til denne økta i kapittel 6.4 og 6.6.

Problem 23.1 Finn integralet

(x2 + 2)dx =

Vi skal bruke ubestemte koeffisienters metode.

Me er interessert i eit integral abf(x)dx som me ikkje klarer å finna analytisk. Korleis kan me finna ein numerisk approksimasjon? Me føreset at me kan rekna ut f(x) for nokre (tilrekkeleg mange) verdiar av x.

Sats 8 Sjå på eit integral abf(x)dx og lat Tn vera tilnærminga ved trapesmetoden med n like breide interval. Dersom f(x) er to gongar deriverbar i heile intervallet (a,b), slik at |f(x)| K, so er approksimeringsfeilen avgrensa ved

abf(x)dx Tn K(a b) 12n2

Oppgåve 23.1 Oppgåve 3 (kutt T16 og M8), 5, 7. i Kapittel 6.6 i Adams og Essex.