Fellesemnet i Matematikk

Økt 6. Derivasjon

Middelverdisatsen

6.4. Middelverdisatsen

Sats 5 Lat f vera ein funksjon som er kontinuerleg på [a,b] (lukka intervall) og deriverbar på (a,b) (ope intervall), der a < b. Då finst der eit punkt c (a,b) slik at den instantane vekstraten i punktet c er like den gjennomsnittlege vekstraten over [a,b]; med andre ord:

f(c) = f(b) f(a) b a

Video frå Khan Academy

Når fartsgrensa er t.d. 60km/h, so er det ei grense på instantan hastigheit. Det er ikkje lov å ha instantan fart over 60km/h. Lova seier inkje om gjennomsnittshastigheita.

Kan ein bruka gjennomsnittsmåling (dvs. målt gjennomsnittshastigheit) for å visa at ein bil har brote fartsgrensa? Kvifor/kvifor ikkje?

Video frå Khan Academy

Oppgåve 6.6 Finn områda der funksjonen f(x) er voksande og minkande. Dvs. for kva verdiar av x aukar f(x)? Og for kva verdiar minkar f(x)?

1.
f(x) = x2 1
2.
f(x) = x3 1.5x2 + 1