Fellesemnet i Matematikk

Økt 8. Funksjonar

Den inverse funksjonen

8.1. Den inverse funksjonen

Definisjon 3 Ein polynomfunksjon P(x) har formen

P(x) = i=0nc ixi

der ci er reelle tal for i = 0,1,.

Definisjon 4 Ein rasjonal funksjon R(x) har formen

R(x) = P(x) Q(x)

der P og Q er polynomfunksjonar.

Definisjon 5 Ein algebraisk funksjon A(x) har formen

A(x) = (R(x)) n m

der R er ein rasjonal funksjon, n eit heiltal og m eit naturleg tal (1,2,).

Legg merke til at polynomfunksjonar er rasjonale (lat Q(x) = 1), og rasjonale funksjonar er algebraiske (lat n = m = 1).

Algebraiske funksjonar vert oppbygd av ein variabel og endeleg mange aritmetiske operasjonar (plus, minus, gange, dele) og endeleg mange røter. Andre funksjonar er transendentale.

Definisjon 6 Funksjonar som korkje er polynom, rasjonale eller algebraiske vert kalla transendentale funksjonar.

Problem 8.1 Sjå på ein ball som fall få ti meter. Høgda over bakken etter t sekund er gjeve ved

h(t) = 10 4,9t2.

Kor mange sekund tek det for ballen å falla til y meter over bakken?

Sats 6 Den deriverte til inversen til ein funksjon f(x) er gjeve som

d dyf1(y) = 1 f(f1(y))

Oppgåve 8.1 Løys oppgåve 1, 3, 9, 11 (13) og 25 frå kapittel 3.1 i Adams og Essex. I oppgåve 25 gissar du løysinga til g(x) = 1, heller enn å finna f1.