Statistikk og Simulering

Prosjekt 5

Innlevering

9.4. Innlevering

Innleveringa skal innehalda

1.
For kvar av dei tre øvingane, ei oppsummering av dei statistiske resultata med tolking og konklusjon.
a)
Frå bootstrap. Kva kan me seia om standardavviket i datasettet?
b)
Om slumptalsgeneratorane. I kva grad kan me lita på dei generatorane som er testa?
c)
Frå datanalysen. Kva kan me seia om samanhengen mellom dei to variablane.

Bruk konkrete data frå køyringane dine for å underbyggja konklusjonen din, men hugs at målet ikkje er å visa at dataprogrammet ditt produserer data. Poenget er å visa at du kan forhalda deg til verkelege data og tolka dei.

2.
Eit refleksjonsnotat for kurset som heilskap, der du mellom anna svarer på: Kva er den mest interessante øvinga i kurset, og kvifor?