Statistikk og Simulering

Veke 5. Feilsannsyn og binomialfordeling

Repetisjon

5.5. Repetisjon

Videoane nedanfor er laga til tidlegare år, og går gjennom stoffet i ein litt annan rekkjefylgje enn i år. Dei er presentert her som repetisjon og mogleg utdjuping.

All telekommunikasjon er utsatt for støy. Det signalet du mottar er aldri identisk med det som vart sendt. Vha. feilrettande kodar er det likevel mogleg å koda signalet slik mottakaren kan dekoda det rett med høgt sannsyn.

Foilar: PDF

Den binærsymmetriske kanalen (BSC) modellerer sending av éin bit. Stort sett er me interessert i å senda svært mange bits, og det er nyttig å studera kva som skjer når ein sendar eit ordn bits.

Foilar: PDF

Me skal simulera eit par kommunikasjonssystem i Matlab. Då må me kunne generera tilfeldige meldingsord og tilfeldige feil.

Foilar: PDF

Les: help rand i Matlab

Talet på bitfeil i eit ord sendt over BSC er eit døme på binomialfordelinga.

Les: Frisvold and Moe pp. 100-104.

Foilar: PDF

Kva er forventingsverdia åt Z når Z B(n,p), dvs. når Z er binomialfordelt med n forsøk og suksessannsyn p?

Foilar: PDF

Kva er variansen åt Z når Z B(n,p), dvs. når Z er binomialfordelt med n forsøk og suksessannsyn p?

Foilar: PDF

Døme 5

Korleis kan me slå opp P(Z = z) for ein gjeven verdi av z når Z er binomialfordelt, i Matlab?

Les Matlab help: pdf, plot, bar, figure, hold

Foilar: PDF

Korleis kan me samanlikna sannsynsfordelingar i Matlab?

Foilar: PDF

Døme 6

Korleis kan me slå opp P(Z z) for ein gjeven verdi av z når Z er binomialfordelt, i Matlab?

Les: Frisvold and Moe pp. (55), 56-59, «vanlige forkortelser» p. 61; help cdf i Matlab

Foilar: PDF