Statistikk og Simulering

Prosjekt 1

Heimearbeid. Programvare

5.1. Heimearbeid. Programvare

  5.1.1 Installasjon
  5.1.2 Tilfeldige tal

Målet med den den fyrste labøvinga er å koma i gang med enkle stokastiske simuleringar på datamaskina. Før labøvinga må de (i alle fall prøva å) installera programvaren de treng.

Øvingane dei fyrste vekene er lagt opp for Matlab, men det er lov å bruka andre språk i staden. Python er m.a. eit godt val, og eg kan stort sett vegleia ogso i python, men likevel vil de måtta bruka litt tid på søkja fram funksjonar for python

Øvinga er lagt opp som ei serie enkle oppgåver. Utfordringa er å forstå kva kvar komando tyder. Prøv deg fram, reflekter, og drøft tolkingar med andre studentar. Ikkje nøl med å spørja meg om de står fast.

Mot slutten av øvinga vil vi be om presentasjon av resultatane frå utvalde oppgåver. Sjå til at du noterer og lagrer alt du gjer slik at du raskt kan demonstrera kva du har gjort på nytt.

5.1.1. Installasjon

Det fyrste du må gjera er å installera Matlab. Sjå innsida for informasjon. Når du vert spurt om kva pakkar (toolboxes) du vil installera, skal du ta med Communications og Statistics som minimum.

Dersom du vil satsa på python, skal du passa på å installera pakkane for vitskapleg rekning. Sjå SciPy.org. Instruksjonane for installasjon ved hjelp av pakkeverkty på linux eller vha. macports er fullstendige og installerer python i tillegg til naudsynte pakkar. Installasjon vha. pip føreset at Python allereie er installert.

Eg kan bistå ved installasjon på Linux. For andre system må de be Orakel om hjelp.

5.1.2. Tilfeldige tal

Videoen er laga 2015, og ikkje heilt tilpassa opplegget i år. Han viser éin mogleg måte å bruka Matlab på. Tema er korleis ein genererer tilfeldig tal og tilfeldige bits.

Foilar: PDF

Les: help rand i Matlab