Statistikk og Simulering

Prosjekt 3

Video. Kodeteori

7.3. Video. Kodeteori

Videoane nedanfor er laga til tidlegare år, og går gjennom stoffet i ein litt annan rekkjefylgje enn i år. Dei er presentert her som repetisjon og mogleg utdjuping.

Definisjon 19 Hammingkoden med parametrar [7, 4, 3] er definert ved matrisa

G = 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 (24) 

Foilar: PDF

Definisjon 20 Ein Monte Carlo-simulering er ein stokastisk simulering, dvs. ein simulering av tilfeldige hendingar.

Les gjerne Shiflet og Shiflet ss. 358-360(f).

Foilar: PDF

Feilsannsynet er ein av dei viktigaste ytingsparametrane i eit kommunikasjonssystem. Korleis kan me få kunnskap om feilsannsynet?

Foilar: PDF