Statistikk og Simulering

Veke 6. Estimering av feilsannsyn

Tysdag (rekneøving)

6.3. Tysdag (rekneøving)

Oppgåve 6.1 Oppgåve 4.6–4.7 frå Frisvold og Moe

Oppgåve 6.2 Oppgåve 5.3 og 5.6 frå Frisvold og Moe

Oppgåve 6.3 Oppgåve 8.4 og 8.5 frå Frisvold og Moe. Du kan bruka Matlab til å slå opp dei ulike sannsyna. Du treng cdf og inversfunksjonen icdf.

Oppgåve 6.4 Du skal måla kor fort ein viss fugl flyr. Lat v vera farten (i m/s). Måleinstrumentet er ikkje heilt presist, og måleverdi er ein normalfordelt stokastisk variabel. Middelverdien μ er (heldigvis) lik farten v. Standardavviket er σ = 3.

For å få eit betre estimat for v, gjer me fire målingar, og får 47, 50, 51 og 52.

1.
Korleis kan du best estimera v? Kva estimat får du?
2.
Kva er standardfeilen, dvs. standardavviket åt estimatoren?

Dersom du har tid, er det fornuftig å gjera resten av oppgåvene i kapittel 4 og 5.