Hovudfagsoppgåva hans Tor Røneid

(Last update: $Date: 2007/11/28 13:36:25 $)

Koalisjons-sikker fingerprenting

Ei simulering på Boneh-Shaw systemet

Alle rettar tilhøyrer forfattaren, kontakt tor.roneid@gmail.com.
Hans Georg / georg@ii.uib.no