Matematisk Problemløysing

Hans Georg Schaathun

NTNU, Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet

17. august 2020

Blackboard
https://ntnu.blackboard.com/
Kursvevsida
http://kerckhoffs.schaathun.net/math/mpl2020/
MicroSoft OneNote
via BlackBoard
Moodle
via BlackBoard

Human computers in the NACA High Speed Flight Station "Computer Room," at the Dryden Flight Research Center Facilities. (Wikimedia Commons)

Kunnskap
Ferdigheter
Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter

Kandidaten skal

 1. kunna rekna på rente- og finansproblem ved hjelp av eksponential- og logaritmefunksjonar og geometriske rekkjer.
 2. kunna rekna på lineære og kvadratiske kostnads- og inntektsfunksjonar, løysa balanseproblem ved hjelp av likningar.
 3. kunna analysere og drøfta polynomfunksjoner, inkl. dervasjon og identifisering av null- og ekstremalpunkt.
 4. kunna bruka algebraiske formuleringar for å koma fram til generelle slutningar.

Kandidaten bør (...)

Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter

Kandidaten skal (...)

Kandidaten bør

 1. kunna drøfta og analysera rasjonale funksjonar og eksponential- og logaritmefunkasjonar.
 2. kunne løysa abstrakte og algebraiske problem innanfor problemområda nemnde over.
 3. kunne overføra løysingsteknikkane nemnde over til andre typar problem.
Kompetanse
Kunnskap
Kandidaten skal
 1. kunna sjå samanhengen mellom abstrakte matematiske modellar og konkrete problem i bedriftsøkonomi og marknadsanalyse.
 2. ha ein heilskapleg forståing av problema som er nemnde under ferdigheitsmåla, og kjenna til ulike løysingsstrategiar der det er relevant.
 3. kunna vita kva gjennomsnitts- og grensekostnad fortel om lønsemd.
Ferdigheter
Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter
Kompetanse

Kandidaten skal

 1. kunna kommunisera om og ved hjelp av matematikk.
 2. kunna matematisera, dvs. finna løysbare matematiske formuleringar for problem frå røynda.

Vurdering og arbeidskrav

 • Refleksjonsøvingar
  1. 15. september
  2. 1. november
  • Individuell innlevering, basert på gruppearbeid
 • CAPQuiz (to gongar) kjem på BlackBoard
 • Eksamen er mappeinnlevering (med atterhald om godkjenning frå rektoratet)

Øvingsopplegget

http://kerckhoffs.schaathun.net/math/mpl2020/

Øvingstid

 1. Høvudøkta 4h. Plenumsførelesing og gruppearbeid på nett.
 2. Gruppeøkter 2h per studieprogram/institutt med læringsassistentar.
 3. Eigenarbeid, kring 6h.

Verkty

 1. Kamera
 2. Hovudtelefonar og mikrofon (USB).
  • Innebygd mikrofon gjev som regel for mykje støy.
 3. Kalkulator, gjerne som app eller program,
 4. Handskrift på skjerm
  • Penn til nettbrett
  • Konvertibel (bærbar) maskin
  • Teiknebrett eller -skjerm til datamaskin

  Dyrt, men nyttig.

Referansegruppe

Referansegruppe

 1. Friviljuge
  • Send epost hasc@ntnu.no
  • Siste frist neste måndag under på rekneøvinga
 2. Gjer seg godt på CVen
 3. Godt høve til å forstå meir av eiga læring
 4. Godt høve til å påverka